НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік 
 освітніх компонентів 

за освітньо-професійною програмою
«Біологія»
освітнього рівня «Бакалавр»
(денна форма навчання)
 Biologiya LOGO 5

 

Обов'язкові навчальні дисципліни

1 семестр 
Загальна цитологія
Ботаніка (частина 1)
Іноземна мова
Основи екології та охорона природи
Вступ до університетських студій
Хімія
 
   
2 семестр  
Ботаніка (частина 2)
Зоологія
Іноземна мова
Хімія біоорганічна
Гістологія
Навчальна практика з ботаніки та зоології
 
   
3 семестр  
Біохімія
Сучасні інформаційні технології в біології
Фізіологія та анатомія людини і тварин (частина 1)
Мікробіологія
Вища математика
Фізика
 
   
4 семестр  
Фізіологія та анатомія людини і тварин (частина 2)
Молекулярна біологія
Статистичні методи в біології
Вірусологія
Соціально політичні студії
Українська та зарубіжна культура
Імунологія
Фізіологія рослин
Навчальна практика з біології
 
   
5 семестр  
Загальна генетика
Біофізика
Біологія індивідуального розвитку
Біотехнологія
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
Фізіологія рослин
 
   
6 семестр  
Теорія еволюції
Філософія
Курсова робота
Виробнича практика
 
   
7 семестр  
Іноземна мова
 
   
8 семестр  
Переддипломна практика
Комплексний іспит за програмою підготовки
 
 
Вибіркові навчальні дисципліни
Навчальні дисципліни, опанування яких не впливає на присвоєння професійної кваліфікації  
   
5 семестр  
Перелік 1  
Етнополітика
Історична антропологія
Історія української державності
Визначні інтелектуали світу
Історія цивілізації
Релігієзнавство  
 
   
Перелік 2  
Маркетинг
Логіка
Еристика
Менеджмент
Риторика
Бізнес-планування
 
   
Опановування всіх навчальних дисциплін за спеціалізацією на рівні не нижче ніж 75 балів додатково
дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію
 
   
Блок професійно-орієнтованих дисциплін "біологія рослин"  
6 семестр  
Біохімія рослин  
Молекулярна таксономія рослин
 
Методи експериментальної біології рослин  
Лабораторний практикум з біології рослин (частина 1)  
   
7 семестр  
Ріст і розвиток рослин  
Мікологія
 
Фізіологія вищих водних рослин  
Стійкість рослин  
Еволюційна морфологія та анатомія квіткових  
Архегоніати  
Лабораторний практикум з біології рослин (частина 2)  
   
8 семестр  
Альгологія
 
Систематика квіткових  
Кореневе живлення рослин  
Біологія лікарських рослин
 
Лабораторний практикум з біології рослин (частина 3)  
Кваліфікаційна робота з біології рослин  
   
Блок професійно-орієнтованих дисциплін "біофізика та медична інформатика"  
6 семестр  
Біофізичні методи дослідження
Нанобіологія
Принципи молекулярного моделювання
Лабораторний практикум з біофізики (частина 1)
 
   
7 семестр  
Біофізика м'язового скорочення і клітинної рухливості
Оптичні і спектроскопічні методи дослідження в біології
Біофізика мембран
Біоенергетика і фотосинтез
Молекулярна біофізика
Біофізичні принципи регуляції клітинних процесів
Лабораторний практикум з біофізики (частина 2)
 
   
8 семестр  
Електробіофізика та біофізика іонних каналів
Біофізичні механізми ушкодження клітин
Методи кінетичного аналізу в біології
Біофізика складних систем
Лабораторний практикум з біофізики (частина 3)
Кваліфікаційна робота з біофізики та медичної інформатики 
 
   
Блок професійно-орієнтованих дисциплін "біохімія"   
6 семестр  
Біохімія нуклеїнових кислот
Методи практичної біохімії
Структура та функції пептидів та білків
Лабораторний практикум з біохімії (частина 1)
 
   
7 семестр  
Структура та функції біологічних мембран
Біологічно активні речовини
Молекулярні основи дії ферментів
Структура та обмін ліпідів
Проблеми сучасної біохімії
Біологічна роль мікроелементів
Лабораторний практикум з біохімії (частина 2)
 
   
8 семестр  
Біохімічна фармакологія
Основи глікобіології
Молекулярні механізми біосинтезу білка
Основи ферментативної кінетики
Культура клітин
Лабораторний практикум з біохімії (частина 3)
Кваліфікаційна робота з біохімії
 
   
Блок професійно-орієнтованих дисциплін "вірусологія"  
6 семестр  
Ідентифікація вірусів
Біохімія вірусів
Архітектоніка вірусів
Лабораторний практикум з вірусології (частина 1)
 
   
7 семестр  
Віруси людини та тварини
Фітовіруси
Механізми дії антивірусних препаратів
Основи вірусного канцерогенезу
Принципи біологічної безпеки у вірусологічній лабораторії
Генетика вірусів
Лабораторний практикум з вірусології (частина 2)
 
   
8 семестр   
Особливості противірусного імунітету
Віруси мікроорганізмів
Цитопатологія вірусних інфекцій
Молекулярна біологія вірусів
Лабораторний практикум з вірусології (частина 3)
Кваліфікаційна робота з вірусології
 
   
Блок професійно-орієнтованих дисциплін "генетика"  
6 семестр  
Генетика людини
Сучасні фізико-хімічні методи в генетиці
Генетика дрозофіли
Лабораторний практикум з генетики (частина 1)
 
   
7 семестр  
Основи селекції
Онкогенетика
Хромосоми еукаріот
Генетичний аналіз
Генетика рослин
Імуногенетика
Лабораторний практикум з генетики (частина 2)
 
   
8 семестр  
Генетичний моніторинг
Молекулярна організація хроматину
Аналітична генетика
Біологія ендоредуплікації
Лабораторний практикум з генетики (частина 3)
Кваліфікаційна робота з генетики
 
   
Блок професійно-орієнтованих дисциплін "зоологія"  
6 семестр  
Гідробіологія
Паразитологія
Методи зоологічних досліджень
Лабораторний практикум з зоології (частина 1) 
 
   
7 семестр  
Карцинологія
Загальна ентомологія
Батрахогерпетологія
Іхтіологія
Протозоологія
Основи класифікації і номенклатури тварин
Лабораторний практикум з зоології (частина 2)
 
   
8 семестр  
Орнітологія
Заповідна справа
Теріологія
Інноваційні напрямки в зоології
Лабораторний практикум з зоології (частина 3)
Кваліфікаційна робота з зоології
 
   
Блок професійно-орієнтованих дисциплін "імунологія"  
6 семестр  
Анатомія і морфологія лімфоїдної системи
Фізико-хімічні методи в мікробіології та імунології
Природна резистентність
Лабораторний практикум з імунології (частина 1)
 
   
7 семестр  
Імунохімія
Клітинний імунітет
Антибактеріальний, противірусний та протипаразитарний імунний захист
Місцевий імунітет
Імуномодулятори
Прикладна імунологія
Лабораторний практикум з імунології (частина 2)
 
   
8 семестр  
Механізми вродженого імунітету
Біологічні основи інфекційних процесів
Вакцинологія
Молекулярні механізми алергічних реакцій
Лабораторний практикум з імунології (частина 3)
Кваліфікаційна робота з імунології
 
   
Блок професійно-орієнтованих дисциплін "мікробіологія  
6 семестр  
Цитологія мікроорганізмів
Екологія мікроорганізмів
Фізико-хімічні методи в мікробіології та імунології
Лабораторний практикум з мікробіології (частина 1)
 
   
7 семестр  
Протиінфекційний імунітет
Технологічні основи мікробіологічних виробництв
Систематика бактерій
Санітарна мікробіологія
Філогенетичний аналіз у мікробіології
Сільськогосподарська мікробіологія
Лабораторний практикум з мікробіології (частина 2)
 
   
8 семестр  
Закономірності росту мікроорганізмів
Мікробне очищення стічних вод

Біологічні основи інфекційних процесів
Фітопатогенні бактерії
Лабораторний практикум з мікробіології (частина 3)
Кваліфікаційна робота з мікробіології
 
   
Блок професійно-орієнтованих дисциплін "молекулярна біологія"  
6 семестр  
Структура та функції нуклеїнових кислот
Методи молекулярної біології
Макромолекули біоорганічної природи. Частина 1
Структурні основи функціонування білків та пептидів
Лабораторний практикум з молекулярної біології (частина 1)
 
   
7 семестр  
Структура та молекулярні основи функцій біологічних мембран
Молекулярні механізми дії біологічно активних речовин
Участь ферментів у метаболізмі клітин
Структура та роль ліпідів у внутрішньоклітинних регуляторних процесах
Проблеми сучасної молекулярної біології
Молекулярні механізми впливу мікроелементів на внутрішньоклітинні процеси
Генна інженерія
Макромолекули біоорганічної природи. Частина 2
Основи біоінформатики
Лабораторний практикум з молекулярної біології (частина 2)
 
   
8 семестр  
Молекулярно-біологічні основи фармакології
Біосинтез білка. Біологічне значення
Роль вуглеводів в структурі внутрішньоклітинних біополімерів
Молекулярні основи ферментативної кінетики
Макромолекули біоорганічної природи. Частина 3
Методологія очистки білкових молекул
Основи культивування клітин
Лабораторний практикум з молекулярної біології (частина 3)
Кваліфікаційна робота з молекулярної біології
 
   
Блок професійно-орієнтованих дисциплін "Репродуктивна біологія"  
6 семестр  
Методи біології розвитку
Загальна ембріологія
Основи постнатального онтогенезу
Лабораторний практикум з репродуктивної біології (частина 1)
 
   
7 семестр  
Спецгістологія
Генетика онтогенезу
Молекулярно-генетичні механізми передзародкового розвитку
Основи імуноцитології
Репродуктивні технології
Гістофізіологія репродуктивної системи
Лабораторний практикум з репродуктивної біології (частина 2)
 
   
8 семестр  
Системи міжклітинних комунікацій та клітинної диференціації
Гормональна регуляція онтогенезу
Патологія репродуктивної системи
Цитогенетичні основи ембріонального розвитку
Лабораторний практикум з репродуктивної біології (частина 3)
Кваліфікаційна робота з репродуктивної біології
 
   
Блок професійно-орієнтованих дисциплін "фізіологія людини і тварин"  
6 семестр  
Фізіологія крові і дихання
Фізіологія нервів і м'язів
Фізіологія харчування і травлення
Лабораторний практикум з фізіології людини і тварин (частина 1)
 
   
7 семестр  
Фізіологія вегетативної нервової системи
Фізіологія сенсорних систем
Фізіологія ЦНС
Морально-етичні засади природничих досліджень
Фізіологія кровообігу
Фармакологічна фізіологія
Лабораторний практикум з фізіології людини і тварин (частина 2)
 
   
8 семестр  
Ендокринологія
Фізіологія видільної і статевої систем
Гепатологія
Фізіологія кризових станів організму
Лабораторний практикум з фізіології людини і тварин (частина 3)
Кваліфікаційна робота з фізіології людини і тварин
 
   
Блок професійно-орієнтованих дисциплін "цитологія та гістологія"  
6 семестр  
Методи дослідження клітин
Основи мембранної пластичності
Аналітична і кількісна морфологія
Лабораторний практикум цитології та гістології (частина 1)
 
   
7 семестр  
Спецгістологія
Цитохімія
Вибрані розділи цитології
Нейроморфологія
Гістофізіологія сенсорних систем
Гематологія
Лабораторний практикум цитології та гістології (частина 2)
 
   
8 семестр  
Ембріологія хребетних
Молекулярно-клітинні основи гістогенезу
Патологія клітин
Фармакологічна регуляція активності клітин
Лабораторний практикум цитології та гістології (частина 3)
Кваліфікаційна робота з цитології та гістології 
 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader