НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra Ecologii ta zoologii LOGO


Перелік

вибіркових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра екології та зоології

Дисципліни, які викладаються студентам,
що навчаються за освітньою програмою
«Біологія»

Опановування всіх навчальних дисциплін за напрямом на рівні не нижче ніж 75 балів
додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію

   
  Освітній рівень «Бакалавр»
   
6 семестр

 
«Гідробіологія» 
   
«Паразитологія»
 
   
   
«Методи зоологічних досліджень»

Metody zoologichnich doslidjen Навчальна дисципліна «Методи зоологічних досліджень» знайомить студентів зі структурою сучасної зоологічної науки, механізмами і принципами грантового фінансування, методами планування і проведення наукових досліджень, основами статистичного аналізу якісних і кількісних даних, формами представлення отриманих результатів. У результаті вивчення цієї дисципліни студенти вмітимуть: (1) обрати адекватні сучасні методи для проведення наукового дослідження; (2) підготувати необхідні документи для отримання грантової підтримки; (3) знайти й опрацювати наукову літературу; (4) оприлюднити отримані результати у вигляді наукової доповіді та статті.
   
   
7 семестр

 
«Загальна ентомологія»
 
Entomologiya 2 В рамках дисципліни «Загальна ентомологія» студенти мають можливість детально ознайомитися з найбільшим за кількістю видів класом живих організмів - Комахами (Insecta), з’ясувати причини біологічного прогресу цієї групи тварин, визначити роль комах в екосистемах та житті людини, ознайомитися з системою класу на рівні рядів, дослідити морфологічні та екологічні особливості представників окремих рядів з точки зору адаптації до умов існування, отримати навички анатомування комах, підготовки ентомологічних колекцій та роботи з колекційним матеріалом.
   
«Батрахогерпертологія»

   
«Їхтіологія»
 
   
   
«Протозоологія»

   
   
«Основи класифікації і номенклатури тварин»

Osnovy klasificatsii Предметом навчальної дисципліни «Основи класифікації і номенклатури тварин» є коло питань, пов’язаних зі створенням сучасної ієрархічної системи тварин. У результаті вивчення цієї дисципліни студенти будуть знати: (1) правила створення і застосування наукових назв таксонів; (2) як створюється ієрархічна система тварин і які різновиди вона має; (3) як вивчають споріднені зв’язки між таксонами; (4) головні групи ознак, які використовуються в філогенетичному аналізі, та особливості їх застосування; (5) особливості створення таксонів різних рангів (= категорій); (6) макросистему тварин і місце тварин в системі органічного світу.
   
   
8 семестр

 
«Орнітологія»
 
   
   
«Заповідна справа»

   
   
«Теріологія»

   
   
«Інноваційні напрямки в зоології»

Innovatsyini napryamki 2 Метою навчальної дисципліни «Інноваційні напрямки в зоології» є ознайомити студентів із різноманіттям сучасних методів і підходів, які застосовують під час проведення наукових досліджень в галузі загальної зоології, екології, систематики та еволюції тварин; сформувати у студентів уявлення про принципи створення і матеріального забезпечення сучасної лабораторії зоологічного спрямування відповідно до поставлених завдань дослідження.
   
   
   Освітній рівень «Магістр»


 
2 семестр  
«Соціобіологія»
 
Sotsiobiologiya 2 Метою навчальної дисципліни «Соціобіологія» є сформувати у студентів уявлення про біологічні основи соціальної поведінки тварин і людини з точки зору теорії еволюції. Студенти мають можливість ознайомитися зі структурно-функціональною організацією угруповань соціальних тварин різного рівня соціальності, а також - біологічними основами функціонування людського суспільства і, зокрема, біологічною сутністю таких явищ як альтруїзм, лідерство, кооперація, культура, ритуали, релігія, конфлікт поколінь тощо.
   
«Зоогеографія з основами біогеографії»

   
   
«Інформаційні процеси в популяціях»

   
   
«Історичний розвиток тваринного світу»

   
   
«Філогенетика тварин»

Phylogenetica tvaryn Метою навчальної дисципліни «Філогенетика тварин» є ознайомити студентів з теоретичними засадами, методологією та наріжними питаннями сучасної філогенетики тварин. Студенти мають можливість ознайомитися з теорією і практикою сучасної філогенетики тварин, оволодіти навичками проведення елементарного філогенетичного аналізу за морфологічними і молекулярними ознаками з використанням спеціалізованих комп’ютерних програм, навчитися формулювати еволюційний сценарій за наявним філогенетичним деревом.
   
«Основи аквакультури»

   
   
3 семестр

 
«Структура і функціонування надорганізмових систем»

   
   
«Практична арахноентомологія»

Practichna arachnoentomologiya Предметом навчальної дисципліни «Практична арахноентомологія» є науково-прикладні аспекти діяльності арахнологів та ентомологів у світі та в Україні. Вона покликана продемонструвати напрямки практичного використання набутих студентами теоретичних знань про корисних та шкідливих комах та павукоподібних у таких галузях діяльності людини як медицина та ветеринарія, харчова та легка промисловість, біотехнологія комах, захист рослин і біометод, тощо. У результаті вивчення цієї дисципліни студенти будуть вміти: (1) розпізнавати головні групи шкідливих комах та павукоподібних за пошкодженням, які вони спричинюють рослинам та продуктам; (2) оцінити придатність окремої групи або комплексу природних ворогів для застосування як потенційних агентів боротьби зі шкідником; (3) оцінити динаміку чисельності комах та павукоподібних з використанням таблиці виживання; (4) моделювати зміну чисельності шкідника за динамічного впливу трофічних ресурсів та агентів біометоду.
   
«Паразитологія»

   
   
«Когнітивна етологія»

Kognivivna etologiya Дисципліна «Когнітивна етологія» висвітлює широке коло питань, пов’язаних з розумовою діяльністю тварин, включаючи просторовий інтелект та образну пам’ять, використання знарядь для добування їжі, мовлення та метасвідомість. Викладання окремих розділів дисципліни включає аналіз когнітивних властивостей тварин у порівнянні з людиною. Особлива увага приділяється поведінці тварин в природних умовах.
   
«Культивування безхребетних тварин та основи колекційної справи»​
 
Cultivuvannya bezchbethich tvaryn Навчальна дисципліна «Культивування безхребетних тварин та основи колекційної справи» має на меті сформувати у студентів навички збору, обробки та зберігання зоологічних матеріалів, а також створення культури тварин для учбових або наукових потреб. Студенти мають можливість опанувати основи колекційної справи, набути навички збирання модельних організмів у природі та створення тимчасової лабораторної культури, навчитися готувати наочні препарати модельних організмів безхребетних тварин. 
   
«Грунтова зоологія»

   
   
«Регуляція чисельності популяцій тварин»

   
   
   
   
   
   

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader