НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra biofisiki LOGO

 

Перелік
вибіркових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра біофізики та медичної інформатики

Опановування всіх навчальних дисциплін за напрямом на рівні не нижче ніж 75 балів
додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію

   
  Освітній рівень «Бакалавр»
   
7 семестр 

«Біофізика нуклеїнових кислот»
 
1 Основні питання: Будова нуклеїнових кислот: нуклеозиди, нуклеотиди, олігонуклеотиди. Просторова організація НК, α- і β - конфігурація і син- анти- конформації нуклеотидів. Оптичні характеристики нуклеїнових кислот. Денатурація і ренатурація ДНК. Просторова будова РНК і ДНК. Подвійна спіраль. А, В, С, Т – форми ДНК. Z-ДНК. Кінетика і механізм структурних переходів. Плавлення ДНК. Ренатурація днк.  Гібридизація ДНК – РНК. Геноміка, визначення первинної структури ДНК: метод Сангера, метод дробовика, секвенування нового покоління, практичне застосування.
   
«Оптичні методи дослідження»

2 Ознайомлення (принцип роботи відповідного спектрометру + розуміння „фізики”, що лежить в основі методики) студентів з сучасними біофізичними методиками: спектрофотометрія, поляриметрія, ІЧ та КРС спектроскопія, оптичні методи. А також пояснення закономірностей у фізичних властивостях пов’язаних з обраною методикою для двох найбільш цікавих для біології об’єктів (білків та нуклеїнових кислот), що, безумовно, закладає фундамент для вміння самостійно планувати і проводити складні біофізичні дослідження. В результаті навчання студенти повинні мати уявлення про практичні і теоретичні аспекти застосування спектроскопічних методів у дослідженнях біомакромолекул.
   
«Біоенергетика»

3

Навчальна дисципліна присвячена вивченню сучасних теоретичних знань і останніх наукових досягнень про молекулярні основи перетворення енергії в живих системах, особливості структурно-функціональної організації спряжених мембран, про основні енергозапасаючі і енерговитратні процеси і реакції, що протікають всередині клітин і пов'язаних з життєво важливими функціями організму.

   
«Механізми клітинної регуляції»

4

Завданням дисципліни є формування у студентів уявлень про молекулярні та клітинні механізми регуляції процесів життєдіяльності клітин. Опановані у результаті вивчення навчальної дисципліни знання можуть застосовуватись у дослідженнях як суміжних, так і в міждисциплінарних наук, а також слугувати теоретичною базою навчальних дисциплін в галузі медицини.

   
«Біофізика складних систем»
 
5

Навчальна дисципліна присвячена систематизації знань у галузі фундаментальної біофізики, зокрема, розуміння принципів механізмів складних біофізичних систем та можливого їх практичного застосування.
Навчальні цілі:
1) Сформувати уявлення про сучасні фундаментально-наукові і прикладні аспекти біофізичних механізмів складних систем; 2) Сформулювати уявлення про регуляцію гомеостазу в організмі на всіх рівнях, як при фізіологічних, так і патологічних процесах; 3) Сформувати уявлення про сучасні фундаментально-наукові і прикладні аспекти досліджень біофізики складних систем, галузі застосування та значення цих знань і вмінь для вирішення завдань в інших фундаментальних і прикладних науках, для майбутньої професійної орієнтації.

8 семестр
 
 
   
«Електробіофізика»

 
6

Предметом електробіофізики є дослідження електричних властивостей клітин і тканин, зокрема механізмів трансмембранного транспорту іонів і електрогенезу. Метою викладання цієї дисципліни є опанування студентами теоретичними основами фізичних та хімічних процесів, що лежать в основі формування електричних явищ у збудливих клітинах, а також опанування теоретичними та практичними основами експериментальних підходів для їх дослідження, такими як мікроелектродна техніка, петч-клемп, амперометрія, оптичні електрофізіологічні методи, скануюча іон-провідна мікроскопія(SICM). Розглядаються схемо технічні принципи реєстрації електричних сигналів, методи фіксації струму і напруги, принципи дії сучасних роботизованих петч-клемп систем, основні положення класичної біофізики іонних каналів, а також класифікація і молекулярна будова іонних каналів, які зараз визнані як найбільш чисельний клас молекулярних мішеней для дії лікарських препаратів.

   
«Методи кінетичного аналізу в біології»

7

Дисципліна присвячена викладенню основних понять та теоретичних основ кінетики біофізичних та біохімічних процесів, методологічних та методичних підходів, що використовуються, зокрема, для вирішення теоретичних та практичних потреб ензимології, біомембранології, клітинної біології та біотехнології. Основним завданням є формування уявлення щодо теоретичних і практичних аспектів ідентифікації та характеристики різних ензиматичних та транспортних процесів, кінетики протікання метаболічних перетворень; кількісного оцінювання та характеристики біофізичних та біохімічних процесів.

   
«Біофізика м’язів»

8 Розглядається будова, типи та функції м’язів: скелетних, серцевого, гладеньких м’язів. Сучасні дані про будову саркомеру. Скоротливі білки: міозин, актин, тропонін, тропоміозин, тітін, їх будова та функція. АТФазна реакція міозину, енергетика скорочення. Нем’язові форми рухливості. Білкові мотори: крокові (міозин, кінезин, динеїн), обертальні (мотор джгутиків, АТФ синтаза). Механізми м’язового скорочення. Регуляція м’язового скорочення.
   
6-8 семестри

 
«Лабораторний практикум з біофізики»

9

Ознайомлення студентів з базовими принципами сучасних біофізичних методів дослідження біополімерів, молекулярних комплексів та клітин (спектральні, хроматографічні, електрофізіологічні методи тощо). Результатам навчання є знання загальних принципів основних біофізичних методів; можливості та обмежень окремих методів; практичне використання біофізичних методів для досліджень; а також вміння обирати біофізичні методи для вирішення певного дослідницького завдання; оцінювати, якого типу інформацію можна отримати за допомогою того чи іншого методу, які можливості та переваги надає певний метод при визначенні параметрів біомакромолекул; обирати сучасні фізико-хімічні методи досліджень при використанні експериментальних моделей на молекулярному, клітинному та субклітинному рівнях.

   
Освітній рівень «Магістр»

1 курс магістратури

   
2 семестр

 
«Механізми міжклітинних комунікацій»

1 Навчальна дисципліна присвячена вивченню ролі міжклітинних взаємодій у розвитку, тканинній організації і функціонуванні багатоклітинних організмів.  Розглядаються загальні принципи контактних і дистантних взаємодій між клітинами. Надаються знання про структуру, залучення у сигнальні механізми передачі інформації компонентів клітинних контактів при здійсненні фізіологічних клітинних функцій і патологіях, а також про особливості функціонування і роль різних типів клітинних рецепторів при передачі інформації в клітині. Задачами курсу є формування у студена чіткого уявлення про основні принципи  міжклітинних комунікацій, окремі системи генерації і рецепції, трансформації і подальшої передачі (трансдукції) сигналів в клітинах, а також усвідомлення ролі порушень між клітинних комунікацій при патологічних станах: запаленні, атеросклерозі, неоплазії та інших.
   
«Основи сучасної фармакології»

2 Предметом вивчення цієї навчальної дисципліни є молекулярні та клітинні механізми дії фармакологічних препаратів основних груп та принципи фармакологічної корекції різних патологічних станів. Метою викладання цієї дисципліни є формування у студентів комплексного розуміння основних понять і термінів фармакології, механізмів взаємодії хімічних сполук основних фармакологічних груп з різними функціональними системами організму людини і тварин за умов норми та різних патологічних станів, а також перспектив і сфери застосування цих знань в дослідницькій діяльності. Розглядаються принципи розробки нових лікарських препаратів та стандарти до клінічних і клінічних випробувань (GLP, GMP), молекулярні та клітинні механізми дії лікарських препаратів (фармакодинаміка), закономірності змін їх концентрації та метаболізм (фармакокінетика), особливості їх впливу в залежності від генотипу людини (фармакогеноміка/фармакогенетика). Дисципліна викладається англійською мовою.
   
«Медична біофізика»

3 Метою дисципліни є формування загальних знань та вмінь щодо фізичних закономірностей і явищ, які лежать в основі процесів життєдіяльності людини, та їх застосування для вирішення біомедичних проблем. Завданнями дисципліни є: сформувати уявлення про фізичні закономірності та явища, які лежать в основі процесів життєдіяльності людини; сформувати уявлення про характеристики фізичних факторів, які впливають на процеси життєдіяльності людини, та біофізичні механізми цих впливів; сформувати уявлення про основні фізичні принципи роботи сучасної біомедичної апаратури.
   
«Структура білків та протеоміка»

4 Курс присвячено базовим принципам структурної організації, функціональної поведінки білків. Розглядаються структура і конфірмаційна рухливість білків, механізми стабілізації її просторової структури, закономірності її кооперативних структурних перетворень, утворення надмолекулярних білкових комплексів, рецепторні - білки, холдинг - білків, білки теплового шоку, роль шаперонів. Взаємозв’язок між структурою та функцією, пріони. Принципи сучасних методів дослідження білків, механізми білково-нуклеїнових взаємодій. Завданнями дисципліни є: сформувати уявлення про принципи структурної організації білків; дати студентам можливість усвідомити молекулярні механізми їх стабілізації та конфірмаційної рухливості; сформувати уявлення про зв'язок між структурою і фізико-хімічними властивостями білків та її біологічними функціями; дати уявлення про сучасні теоретичні концепції та методи дослідження протеому.
   
«Медична радіаційна фізика і радіотерапія»

 5 Дисципліна присвячена вивченню основ сучасної радіаційної медичної фізики і усвідомленню студентами її ролі у розвитку сучасних діагностичних і терапевтичних технологій для клінічної медицини. Розглядаються питання фізичної та радіобіологічної основи і технічного забезпечення променевої терапії, гігієнічні основи радіаційної безпеки, ядерної медицини, рентгенологічних досліджень. Значна увага приділяється формуванню у студентів уявлення про роботу терапевтичного обладнання для радіотерапії на фізичному рівні, розумінню підходів до організації та оцінки успішності лікування та можливих факторів ризику. У ході вивчення дисципліни увага звертається на практичне застосування і значення таких методів для вітчизняної системи охорони здоров’я.
   
«Нейрональні мережі та експериментальна неврологія»

6 Завданням дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення про анатомо-фізіологічну організацію функцій центральної нервової системи, про загальні закономірності і конкретні механізми виникнення, розвитку та наслідків патологічних процесів у нервовій системі, поширених неврологічних хвороб і розладів, теоретичні засади експериментальної неврології. Розглядаються сучасні методи інструментальної діагностики захворювань нервової системи і методологія побудови неврологічного діагнозу. Особлива увага приділяється ознайомленню студентів із експериментальними підходами і напрямками наукових досліджень механізмів поширених неврологічних патологій, а також із сучасними експериментальними моделями поширених розладів і захворювань нервової системи.
   
  2 курс магістратури 
3 семестр

 
   
«Проблеми і ресурси сучасної біомедичної інформатики»
 
7 Біомедична інформатика – це сучасна інтегральна, міждисциплінарна наука, що виникла на перетині інформатики, комп’ютерних технологій, біології та медицини. Ця дисципліна стосується ресурсів, баз даних, алгоритмів та методів, які необхідні для оптимізації отримання, зберігання, передачі та використання інформації в галузі біомедицини. В ході вивчення дисципліни наводиться та демонструється значення і практичне застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при опрацюванні медико-біологічних даних. Студенти отримають професійні навички пошуку та аналізу інформації біомедичного профілю, використання інноваційних програм, ресурсів та комп’ютерних технологій для розвитку науково-обґрунтованої медицини, а також проведення власних досліджень у галузі біомедичної інформатики.
   
«Біофізика мембранного транспорту»

8 Дисципліна “Біофізика мембранного транспорту” є фундаментальною біофізичною дисципліною, що стосується структури, функції і принципів функціонування транспортних систем організму. Дисципліна покликана узагальнити уявлення про молекулярні і біофізичні механізми транспорту, міжклітинної комунікації та широкого спектру інших важливих функцій організму. Особлива увага приділяється механізмам пасивного та активного, енергозалежного трансмембранного транспорту іонів, амінокислот, вуглеводів і ліпідів.
   
«Структурна біологія»

9 Ознайомлення студентів з принципами та сучасними методами структурної біології, закріплення теоретичних знань в області структурної біології та біофізичних методів дослідження просторової структури біомакромолекул з метою формування у студентів природничо-наукового світогляду на основі системного підходу. Велика увага приділяється роз’ясненню змісту фізичних законів та застосування їх на практиці в структурних дослідженнях в галузі біохімії, біофізики, молекулярної біології та біоінформатики.
   
«Біофізика патологічних станів»

10 Навчальна дисципліна направлена на формування у студентів сучасних уявлень про загальні закономірності і механізми виникнення, розвиток та наслідки окремих найбільш поширених патологічних процесів (запалення, атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, канцерогенезу) принципи діагностики і корекції, засновані на застосуванні сучасних біомедичних і фізико-хімічних технологій. Розглядаються питання взаємозв'язку патологічних змін на рівні клітини і організму: роль активації фосфоліпаз в пошкодженні клітин при тканинній гіпоксії, фізико-хімічні механізми впливу вільних радикалів на клітинні структури та біологічно важливі макромолекули, модифікація між клітинних взаємодій при зміні фізико-хімічних властивостей поверхні клітин, порушення внутрішньоклітинної сигналізації, постреценпторних механізмів проведення сигналу при окремих патологіях.
   
«Фізика ДНК і білково-нуклеїнових взаємодій»

11 Курс присвячено базовим принципам структурної організації, фізичної поведінки та функціонування ДНК. Розглядаються структура і конфірмаційна рухливість ДНК, механізми стабілізації її просторової структури, закономірності її кооперативних структурних перетворень, електростатика ДНК, основи полімерної фізики, топологія циркулярних ДНК, принципи сучасних методів дослідження нуклеїнових кислот, механізми білково–нуклеїнових взаємодій.
Завданнями дисципліни є: сформувати уявлення про принципи структурної організації ДНК; дати студентам можливість усвідомити молекулярні механізми її стабілізації та конфірмаційної рухливості; сформувати уявлення про зв'язок між структурою і фізико-хімічними властивостями ДНК та її біологічними функціями; дати уявлення про сучасні теоретичні концепції та методи дослідження нуклеїнових кислот.
   
«Фізичні методи в біології та медицині»

12 Курс присвячено сучасним фізичним методам, які широко використовуються для кількісної оцінки особливостей функціонування біологічних систем як в нормі так і при патологічних станах. Розглядаються такі методи як: дифракція рентгенівського випромінювання для визначення просторової структури макромолекул; вторинної структури, форми і розміру макромолекул; оптичні характеристики біологічних об’єктів (видима та УФ спектрофотометрія, інфрачервона та круговий дихроїзм (КД) і дисперсія оптичного обертання (ДОО), флуоресценція; ядерний магнітний резонанс (ЯМР) для дослідження конформації макромолекул; динаміки структури макромолекул, ЯМР томографія; електрофорез для визначення молекулярної маси, субодиничного складу макромолекул, нуклеотидної послідовності в ДНК, практичне застосування в медицині. Ефективність кожного методу зростає, якщо цей метод використовується в комплексі з іншими методами при дослідженні однієї і тієї ж проблеми.

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com