НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra biochimii LOGO v4


Перелік

вибіркових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра біохімії 

Опановування всіх навчальних дисциплін за напрямом на рівні не нижче ніж 75 балів
додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію

   
  Освітній рівень «Бакалавр»
   
2 семестр

 
Навчальна практика
Хімія біоорганічна

 
"Хімія біоорганічна" - наука, що поєднує біологічну та органічну хімії та знайомить студентів з біологічними функціями органічних компонентів клітин і тканин живих організмів. Вивчає властивості й особливості багатьох органічних речовин, що входять до складу, або утворюються у тканинах організму. Тому вивчаючи хімію біоорганічну, студент повинен звертати увагу на хімічну структуру та властивості білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, вуглеводів, роль ферментів та біологічних мембран у функціонуванні клітин і тканин.
   
5 семестр

 
Біотехнологія біологічно активних речовин
Методи очистки білків та пептидів
Прикладна мікробіологія
Продуценти у біотехнологічному виробництві
 
   
6 семестр

 
Біотехнологія рослин  
Біохімія нуклеїнових кислот

 
«Біохімія нуклеїнових кислот» - це навчальна дисципліна, яка розглядає структурні особливості різних видів ДНК та РНК, на участь даних молекул у функціонуванні клітини на молекулярному рівні, на організацію та регуляцію функціонування хроматину, як спадкового матеріалу, а також на механізми та регуляцію метаболізму нуклеїнових кислот. Особлива увага приділяється сучасним методикам вивчення біохімії та молекулярної біології ДНК та РНК, а саме - методам виділення, очистки, ідентифікації нуклеїнових кислот, якісним та кількісним реакціям на ДНК та РНК, а також на їх компоненти, методам вивчення структури та функцій нуклеїнових кислот за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції, блотингу, електрофорезу у агарозному та інших гелях, визначенню експресії певних генів, та ін.
   
Виробнича практика
Курсова робота з біотехнології
Лабораторний практикум з біохімії

 
Дисципліна "Лабораторний практикум з біохімії" покликана ознайомити студентів із сучасними методами проведення електрофоретичних досліджень закріплення теоретичних знань та формування практичних навичок у студентів на основі досягнень сучасної біохімії. Розглядаються основні методи поділу суміші білків за допомогою методів електрофоретичного аналізу (1Д, 2Д, ізоелектрофокусування, нативний електрофорез, ензим-електрофорез), визначення чистоти білкових препаратів. Під час виконання запропонованих дослідів студенти опановують основні принципи побудови калібрувальних кривих та обчислення молекулярної маси білків, набувають уміння аналізувати отримані результати.
   
Лабораторний практикум з молекулярної біології

 
«Лабораторний практикум з молекулярної біології» присвячений формуванню та напрацюванню основних навичок роботи і вмінь студентів, потрібних для професійнійної діяльності в межах молекулярно-біологічної лабораторії. В межах практикуму студенти навчаються основним методам та підходам, які на практиці використовуються молекулярними біологами у сучасній науковій діяльності.
   
Методи молекулярної біології
Методи практичної біохімії

 
"Методи практичної біохімії" – дисципліна, що вивчає методи наукового дослідження та способи визначення його стратегії, а також сучасні методи практичної біохімії. Становить на меті сформувати у студентів чітке розуміння принципів сучасних інструментальних методи досліджень біологічних об’єктів, надати можливість оволодіти базовими знаннями та навичками у користування інструментами і приборами в процесах наукових досліджень та практичних робіт; дати загальну і спеціальну інформацію про основні принципи інструментального аналізу параметрів живих організмів, засвоїти правила та принципи роботи на сучасному аналітичному обладнанні.
   
Основи глікобіології
Основи організації сучасної біотехнологічної лабораторії
Роль вуглеводів в структурі внутрішньоклітинних біополімерів
Структура та функції нуклеїнових кислот

 
«Структура та функції нуклеїнових кислот» - це навчальна дисципліна, яка розглядає структурні особливості різних видів ДНК та РНК, на участь даних молекул у функціонуванні клітини на молекулярному рівні, на організацію та регуляцію функціонування хроматину, як спадкового матеріалу, а також на механізми та регуляцію метаболізму нуклеїнових кислот. Особлива увага приділяється сучасним методикам вивчення біохімії та молекулярної біології ДНК та РНК, а саме - методам виділення, очистки, ідентифікації нуклеїнових кислот, якісним та кількісним реакціям на ДНК та РНК, а також на їх компоненти, методам вивчення структури та функцій нуклеїнових кислот за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції, блотингу, електрофорезу у агарозному та інших гелях, визначенню експресії певних генів, та ін.
   
7 семестр

 
Біобезпека в біотехнології
Біологічна роль мікроелементів
Біологічно активні речовини

 
«Біологічно активні речовини» – це навчальна дисципліна, яка розглядає хімічну будову, властивості біологічно активних речовин організму людини – вітамінів та гормонів. Розглядаються хімічна структура, особливості біосинтезу водорозчинних вітамінів, синтез коферментів, до складу яких входять вітаміни та основні механізми ферментативних реакцій за їхньої участі. Розглядаються структурні особливості жиророзчинних вітамінів, їхня роль в регуляції обміну речовин. Приділяється увага класифікації гормонів за хімічною будовою, основні етапи синтезу гормонів, розглядаються закономірності регуляції синтезу гормонів та їхня роль у регуляції основного обміну. Розглядаються сучасні методи вивчення вітамінів та гормонів.
   
Культура клітин та клонування

 
«Культура клітин та клонування» - предметом вивчення навчальної дисципліни є біохімічні молекулярно-біологічні принципи функціонування клітин в культурі та механізми адаптації та розвитку клітинних популяцій під впливом чинників мікрооточення в системі in vitro. Вивчаються також механізми диференціювання, проліферації, рухливості клітин, адаптація клітин до штучних умов культивування, механізми старіння та загибелі клітин. Розглядаються різні системи культивування клітин, що дозволяють адекватно відображати популяційні зв’язки окремої клітини в гуморальному, мікжклітинному та в оточенні з іншими клітинами. Підводиться теоретична та практична база щодо використання культивованих клітин як альтернативного джерела в фундаментальних та практичних дослідженнях аспектів впливу терапевтичних та токсикологічних речовин на багатоклітинний організм.
   
Лабораторний практикум

 
«Лабораторний практикум» - це навчальна дисципліна, яка покликана сформувати у студентів основні навички та вміння, потрібні для роботи у професійній біохімічній лабораторії. В межах практикуму студенти навчаються основним принципам постановки біохімічного експерименту, методам виділення очистки та ідентифікації білків, нуклеїнових кислот, ферментів та вітамінів з біологічного матеріалу, методам визначення активності ферментів.
   
Молекулярні механізми впливу мікроелементів на внутрішньоклітинні процеси
Молекулярні механізми дії біологічно активних речовин

 
«Молекулярні механізми дії біологічно активних речовин» – це навчальна дисципліна, яка розглядає хімічну будову, властивості біологічно активних речовин організму людини – вітамінів та гормонів. Розглядаються хімічна структура, особливості біосинтезу водорозчинних вітамінів, синтез коферментів, до складу яких входять вітаміни та основні механізми ферментативних реакцій за їхньої участі. Розглядаються структурні особливості жиророзчинних вітамінів, їхня роль в регуляції обміну речовин. Приділяється увага будові та синтезу гормонів, ролі гормонів у регуляції основного обміну, сучасним методикам вивчення вітамінів та гормонів. Розглядаються молекулярні механізми дії вітамінів та гормонів.
   
Молекулярні основи дії ферментів

 
Дисципліна «Молекулярні основи дії ферментів» охоплює вивчення біохімічних і молекулярних механізмів каталізу, сучасних теорій взаємодії фермент-субстрат, взаємозв’язку між будовою активних центрів ферментів та їх каталітичною активністю, біохімічних механізмів регуляції функціонування ензимів. Вивчаються особливості функціонування ферментів, узагальнюються сучасні дані щодо їх структури, розглядаються механізми регуляції ензиматичної активності. Приділяється увага прикладним аспектам застосування ферментів для розробки нових препаратів, спрямованих на корекцію численних порушень внутрішньоклітинних біохімічних процесів.
   
Пілотні біотехнологічні проекти

 
Дисципліна «Пілотні біотехнологічні проекти» охоплює вивчення ключових закономірностей в розробці біотехнологічного проекту, підрахунку його економічної складової, оцінці ризиків впровадження біотехнологічного проекту, прорахунків усіх стадій пілотного проекту, їх особливостей та потенційних ризиків неможливості доведення пілотного проекту до його завершення та написання бізнес-плану на основі якого можливе впровадження розробленої технології в виробництво та вихід на біотехнологічних ринок.
   
Проблеми сучасної біохімії

 
Предметом дисципліни є деякі наукові напрямки біохімії, які на сьогодні мають велику актуальність й активно розробляються з метою практичного використання отриманих експериментальних даних не тільки у наукових дослідженнях, а й біотехнологічному виробництві, медицині, фармакології, тощо. Розглядаються найсучасніші підходи до дослідження компонентів клітинни сигнальних систем, які регулюють основні біохімічні шляхи, аналізуються світові дослідження у галузі РНК-інтерференції з метою її використання для регуляції експресії генів та впровадження у наномедицину, нові аспекти технології штучних мембран та нанотехнології для створення систем спрямованої доставки генів та лікарських препаратів до клітин організму, принципи розробки біохімічних систем для таргетної терапії із застосуванням антисмислових РНК, наночастинок, ліпосом та моноклональних антитіл, досягнення у напрямку використання систем редагування геному (CRISPR/Cas9, нуклеаз, що містять цинкові пальці) для маніпуляцій з генами з метою лікування спадкових захворювань, онкологічних захворювань та ін., нові підходи конструювання ліків - інгібіторів ферментів (drug-дизайн).
   
Проблеми сучасної молекулярної біології
Структура та молекулярні основи функцій біологічних мембран

 
Дисципліна знайомить студентів із сучасними поглядами на молекулярну структуру плазматичної мембрани й ендомембран, із методами їх виділення й дослідження, із молекулярними механізмами, за допомогою яких мембрани реалізують свої функції, з процесами, що лежать в основі вільнорадикального ушкодження біологічних мембран, а також із залученням цих клітинних структур у реалізацію різних форм загибелі клітин.
   
Структура та обмін ліпідів

 
«Структура та обмін ліпідів» є базовою дисципліною вільного вибору, що висвітлює питання структури, функцій та метаболізму такого важливого класи біоорганічних сполук як ліпіди. Ознайомлення з особливостями та значенням гідрофобних компонентів живого відбувається в історичному контексті, починаючи з перших спроб екстрагування та розділення ліпідних компонентів та їх класифікації, продовжуючи відкриттям та описом метаболізму даних речовин у прокаріот та екстраполяцією їх на еукаріотичні організми, закінчуючи сучасними викликами щодо пошуку оптимальних мішеней для корекції таких актуальних викликів для здоров’я людства як атеросклероз та метаболічний синдром.
   
Структура та роль ліпідів внутрішньоклітинних регуляторних процесах

 
Вибіркова дисципліна «Структура та роль ліпідів у внутрішньоклітинних регуляторних процесах» має на меті ознайомити із сучасними уявленнями про будову, класифікацію, фізико-хімічні властивості та молекулярно-біологічні функції ліпідів. Особлива увага приділена унікальним структурно-функціональним характеристикам ліпідів, що роблять їх головними елементами всіх мембран клітин. Розглядаються також засади енергетичної, сигнальної функції окремих ліпідів, залучення ліпідів у функціонування регуляторних систем клітини, перспективи використання ліпідів у фармацевтиці та інших галузях промисловості. В рамка дисципліни надаються сучасні уявлення щодо молекулярно-біологічних особливостей обмінних процесів ліпідів у нормі та при патології, зокрема явища вільнорадикальних перетворень їх молекул, особливості транспорту та їх участь у розвитку різних патологічних станів.
   
Структура та функції біологічних мембран

 
Дисципліна "Структура і функції біологічних мембран" знайомить студентів із сучасними поглядами на біохімічний склад і молекулярну будову плазматичної мембрани й мембран внутрішньоклітинних органел, із особливостями структури специфічних мембранних ділянок – ліпідних рафтів і кавеол, із сучасними методами виділення й дослідження біологічних мембран та їх окремих компонентів, із біохімічними механізмами, за допомогою яких мембрани реалізують свої функції (транспортна, рецепторна, формування міжклітинних контактів), з процесами, що лежать в основі вільнорадикального ушкодження біологічних мембран, а також із залученням цих клітинних структур у реалізацію різних форм загибелі клітин.
Підручник для бакалаврів 4 курсу  "Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації: методи дослідження"Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації: методи дослідження"
   
Участь ферментів у метаболізмі клітин

 
Дисципліна «Участь ферментів у метаболізмі клітин» охоплює вивчення молекулярно-біохімічних особливостей каталітичних механізмів метаболічних процесів, сучасних теорій ферментативного каталізу, особливостей дії ферментів в залежності від будови їх активного центру та білкової структури, молекулярно-біохімічних механізмів регуляції функціонування ферментів. В рамках даної дисципліни вивчаються молекулярно-біохімічні особливості процесів за участі ферментів; узагальнюються сучасні дані стосовно їх будови; структурних особливостей, пов’язаних з функцією в клітині/організмі; розглядаються механізми регуляції активності та функціонування ферментів. Приділяється увага прикладним аспектам застосування ферментів для розробки нових препаратів, спрямованих на корекцію численних порушень внутрішньоклітинних біохімічних процесів.
   
8 семестр

 
Біосинтез білка. Біологічне значення
Біохімічна фармакологія
Виробнича практика
Генетична та клітинна інженерія
Кваліфікаційна робота
Курсова робота з біотехнології
Лабораторний практикум

 
Дисципліна покликана провести теоретичну та практичну підготовку студентів до проведення лабораторних робіт біохімічної тематики. Основна увага приділяється засвоєння студентами теоретичних основ фізичних методів дослідження (методу ядерного магнітного резонансу), одержання практичних навичок по інтерпретації результатів спектральних досліджень, методам виділення, очищення та ідентифікації основних класів біоорганічних сполук у біологічному матеріалі, хроматографічним методам, методам отримання різних тваринних клітин, методам дослідження біологічних мембран (виділенню мембран різних органел, визначенню активності маркерних ферментів).
   
Молекулярні механізми біосинтезу білка

 
«Молекулярні механізми біосинтезу білка» - дисципліна знайомить студента з основними компонентами білок-синтезуючого апарату; особливостями молекулярних механізмів складного багатостадійного процесу матричного синтезу білка та посттрансляційними процесами формування функційно-активних білків. В курсі розглядаються закономірності регуляції біосинтезу білка на різних рівнях.
 
Молекулярні основи ферментативної кінетики
Молекулярно-біологічні основи фармакології
Основи ферментативної кінетики
Структура та функції пептидів та білків

Вибіркова дисципліна «Структура і функції пептидів та білків» присвячена вивченню будови й структурно-хімічних властивостей амінокислот як складових компонентів білків, розгляду різних рівнів структурної організації білкових молекул, особливостям їх дослідження та значення під час аналізу та класифікації протеїнів. При вивченні дисципліни значна увага приділяється загальним уявленням про доменну організацію поліпептидів та спряженню її із функціональними особливостями молекул протеїнів. Розглянуто методичні основи дослідження білкових молекул та їх результатів у фундаментальних та прикладних наукових напрямках біології, у медицині, судово-медичній практиці та галузях сільського господарства.
 
Структурні основи функціонування білків та пептидів
«Структурні основи функціонування білків і пептидів» - дисципліна вільного вибору, головним завданням якої є ознайомлення студентів із сучасними уявленнями щодо принципів побудови та згортання поліпептидного ланцюга з утворенням функціонально активної молекули протеїну, формування уявлення про структурні основи  функціонування  протеїнів різних типів. Розглянуто також методичні підходи до дослідження білкових молекул та їх значення у фундаментальних та прикладних наукових напрямках біології, медицині та сільському господарстві. Особливу увагу приділено класифікації та структурно-функціональним підходам, що покладені в її основу.
 
Фармакологія
Екологічна біотехнологія

Навчальна дисципліна "Екологічна біотехнологія" присвячена вивченню загальних та спеціальних відомостей про закономірності біотехнологічних процесів, типових задач та методів вирішення проблем навколишнього середовища, включаючи переробку мінеральної сировини.
 
Освітній рівень «Магістр»
   
2 семестр  
   
Біохімічні основи імунітету

 
Дисципліна знайомить студента з основними принципами будови і функціонування імунної системи, особливостями біохімічних характеристик антигенних детермінант, структури імуноглобулінів та їх генів, специфіки імунодіагностики. В курсі розглядаються особливості молекулярно-біохімічних шляхів реалізації системи імунітету  у функціонуванні захисних механізмів організму.
   
Біохімія макромолекулярних сполук

 
"Біохімія макромолекулярних сполук" – це навчальна дисципліна, яка розглядає коло питань, що стосуються насамперед структурної організації та біохімічної ролі комплексів макромолекулярної природи. Ці комплекси забезпечують проходження і регуляцію переважної більшості процесів життєдіяльності клітини на молекулярному рівні: активація ферментів та інших білкових факторів, біосинтез та катаболізм певних речовин, генерація і контроль сигналів внутрішньоклітинної трансдукції і відповіді на зовнішні стимули (дію гормонів, факторів росту, інших фізіологічних, а також патологічних чинників, тощо), опосередковують реакцію на несприятливі умови – вплив патогенних чинників, недостатність поживних речовин, індукцію запалення і різних типів клітинної загибелі. Одним з найбільш складних і цікавих прикладів визначної ролі макромолекул і їх комплексів у забезпеченні клітинних функцій виступають процеси запрограмованої загибелі клітин, серед яких найбільш вивченими на сьогодні є апоптоз та автофагія. Саме тому навчальна дисципліна «Біохімія макромолекулярних сполук» охоплює в основному питання структури та функцій макромолекулярних комплексів, завдяки яким відбувається ініціація, проходження та регуляція апоптичної та автофагічної типів загибелі клітин.  Вивчення особливостей участі макромолекулярних комплексів у біохімічних процесах апоптозу та автофагії дозволить ще більше наблизитися до цілісної картини функціонування апоптичних і автофагічних механізмів на молекулярному рівні, що є особливо актуальним для розробки нових дієвих та ефективних методів боротьби з серцево-судинними захворюваннями, різними формами онкогенезу та іншими патологіями організму людини.
   
Діагностика метаболічних порушень організму
Імунобіотехнології
Інформаційні технології в науці та виробництві
Маркетинг, менеджмент та інновації в біотехнології
Методологічні підходи лабораторної діагностики біологічних систем
Молекулярні механізми внутрішньоклітинної регуляції та керування біосинтезом

Дисципліна знайомить студента з особливостями молекулярних механізмів складного багатостадійного процесу матричного синтезу білка та посттрансляційними процесами формування функційно-активних білків; розглядаються основні біохімічні аспекти анаболізму вуглеводів та ліпідів. В курсі опановуються основні закономірності і молекулярно-біохімічні шляхи  регуляції зазначених процесів.
   
Нанобіоструктурні технології
Основи молекулярної діагностики
Основи нейрохімії

 
Дисципліна вивчає біохімічні особливості структури і функціонування нервової системи, зокрема обмін амінокислот та ліпідів мозку, мозкоспецифічні білки, особливості структуруи та функціонування  нейрональних мембран, експресію генів у мозку та його енергетичний метаболізм, будову та роль гематоенцефалічного бар’єру, нейропептиди мозку. Розглядаються нейромедіаторні системи, зокрема їхня участь у процесах формування пам’яті і навчання та вплив на них різних психофармакологічних засобів.
   
Основи сучасної фармакології (викладається англ.мовою)
Регуляція експресії генів
Регуляція обміну речовин
Структура доклінічних досліджень

 
«Структура доклінічних досліджень» - предметом дисципліни є освоєння системи сучасних методів доклінічних досліджень з використанням широкого спектру класичних підходів з лабораторними експериментальними тваринами та альтернативними методами із залученням культивованих клітин, ферментативних систем, мікроорганізмів тощо; вивчення порядку проведення доклінічних випробувань токсичності та безпечності лікарських засобів для здоров’я людини та довкілля з метою їх реєстрації, ліцензування та одержання дозволу на їх клінічні випробування з подальшим упровадженням препарату в промислове виробництво та медичну практику.
   
Сучасні проблеми біомедицини і фармакології
Фармакологічна біотехнологія
Функціональна біохімія

 
Дисципліна знайомить студентів із біохімічними реакціями і процесами, які лежать в основі функціонування печінки, крові, нирок, нервової системи, м’язової, сполучної, кісткової тканин, та найважливішими їх порушеннями. Також висвітлюються такі теми, як принципи дослідження функціонального стану печінки, діагностично-важливі компоненти крові, нормальні і патологічні компоненти сечі, механізми дії діуретиків, механізми формування жовчних і ниркових каменів, роль відхилення рівнів нейромедіаторів та порушень їх взаємодій із рецепторами у виникненні нервових розладів, механізми дії нейротропних лікарських препаратів (нейролептики, антидепресанти, транквілізатори) та речовин нелікарського призначення.
   
3 семестр

 
Біоенергетичні основи біотехнологічних процесів

 
Дисципліна охоплює вивчення сучасних методів біологі та біотехнології з метою ознайомлення студентів з базовими поняттями та основними принципами біотехнологічного виробництва. У ході вивчення дисципліни засвоюється практичне застосування методів для розрахунку певних етапів в біотехнології.
   
Біотехнологія антибіотиків
Біотехнологія стовбурових клітин
Біотрансформація сировини рослинного походження
Біохімічні механізми ушкодження клітин

 
"Біохімічні механізми ушкодження клітин" – навчальна дисципліна, направлена вивчення механізмів розвитку відповіді на пошкоджуючі стимули різної етіології на молекулярному та біохімічному рівнях. Розглядаються класифікація, види та принципи дії патологічних стимулів на клітини. Особлива увага приділяється розгляду різних етапів розвитку запрограмованої клітинної загибелі, також вивчаються будова та функції основних регуляторів та посередників, що залучені до розвитку відповіді на стрес у різних типах клітин організму.
   
Біохімія активних форм азоту та кисню

 
Дисципліна забезпечує професійний розвиток студента та спрямована на формування у нього компетенції у сфері розуміння ролі активних форм азоту та кисню в біологічних процесах. Особлива увага приділяється закономірностям метаболізму оксиду азоту та активних форм кисню в клітині, ролі NO та Н2О2 як сигнальних та регуляторних молекул. Розглядається патогенез поширених в людських популяціях захворювань під кутом зору порушення обміну активних форм азоту і кисню та шляхи його корекції. Науково обґрунтовуються напрямки вибіркового впливу на відповідні ензими та процеси з метою створення сучасних фармакологічних препаратів.
   
Геноміка

 
Навчальна дисципліна охоплює вивчення геноміки – як окремої та повноцінної дисципліни, що має безпосереднє відношення до сучасних методів отримання та аналізу рекомбінантних ДНК, клонування специфічних генів та використання клонованої ДНК, секвенування ДНК, ПЛР, картування геному, використання ДНК-маркерів, геномних карт в генетичному аналізі, а також надає інформацію про фізичну організацію цілих геномів, функціональну геноміку, яка характеризує продукти генної експресії (протеом та ін.)
   
Експериментальні дослідження в біохімії

 
Дисципліна «Експериментальні дослідження в біохімії» охоплює вивчення ключових закономірностей в постановці експериментального біохімічного дослідження, підрахунку його економічної складової, оцінці ризиків впровадження дослідження в практику, прорахунків усіх стадій біохімічного дослідження, їх особливостей та потенційних ризиків неможливості доведення біохімічного дослідження до його завершення та написання бізнес-плану на основі якого можливе впровадження розробленої та проведеного дослідження в практику та вихід на біотехнологічних ринок.
   
Експрес-аналіз в біотехнології, контроль (оцінка) якості продукції

 
Дисципліна охоплює вивчення фізико-хімічних особливостей культуральної рідини, особливості визначення біологічно активних речовин в багатокомпонентних системах, методи якісного та кількісного визначення продуктів біотехнології. Вивчаються особливості аналітичного визначення біологічно активних речовин в багатокомпонентних системах, узагальнюються сучасні дані щодо структури біологічно активних речовин, розглядаються методи контролю за біотехнологічним виробництвом, а також контролю на стадіях одержання готового продукту. Приділяється увага сучасним методам біотехнологічної продукції високої якості.
   
Інноваційне бізнес-планування наукових розробок
Клітинний сигналінг
Молекулярне моделювання нових лікарських препаратів
Молекулярні механізми трансляції генетичної інформації
Прикладна геноміка
Репродуктивні біотехнології
Сигнальні системи клітин
Функціональна біохімія

 
Дисципліна знайомить студентів із біохімічними реакціями і процесами, які лежать в основі функціонування печінки, крові, нирок, нервової системи, м’язової, сполучної, кісткової тканин, та найважливішими їх порушеннями. Також висвітлюються такі теми, як принципи дослідження функціонального стану печінки, діагностично-важливі компоненти крові, нормальні і патологічні компоненти сечі, механізми дії діуретиків, механізми формування жовчних і ниркових каменів, роль відхилення рівнів нейромедіаторів та порушень їх взаємодій із рецепторами у виникненні нервових розладів, механізми дії нейротропних лікарських препаратів (нейролептики, антидепресанти, транквілізатори) та речовин нелікарського призначення.

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com