НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
 навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра анатомії та патологічної фізіології
 kafedra anatomii logo ivory 

 Освітній рівень «Магістр»
 
 Обов'язкові навчальні дисципліни
 
 1, 2, 3 семестри
 
«Анатомія людини»
«Human anatomy» 
 
anathomy

 

 

Навчальна дисципліна «Анатомія людини» є складовою програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» професійної кваліфікації «Лікар» за освітньою програмою «Медицина». Вивчення дисципліни «Анатомія людини» для медиків адаптоване до потреб медицини класичної моделі університетського курсу, який передбачає набуття кожним здобувачем вищої освіти знань у світі природничо-наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому, вміння використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших медичних дисциплін та у практичній діяльності лікаря.
  The discipline "Human Anatomy" is a component of training programs for entry-level "Master" in the field of knowledge 22 "Health" specialties 222 "Medicine" educational qualification level "Master of Medicine" professional qualification "Doctor" for the educational program "Medicine" ».
Production of the discipline "Human Anatomy" for adaptation of physicians to the need of medicine of the classical model of the university course, which seeks to achieve knowledge of higher education in the world of natural sciences about the structure and functions of man in general, the use of new knowledge in medical disciplines and treatment.
3, 4 семестри
 
«Фізіологія»
«Physiology»
 
phisiology Навчальна дисципліна «Фізіологія» є складовою програми професійної підготовки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров'я» спеціальності 222 «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» професійної кваліфікації «Лікар».
Фізіологія надає базові знання про функціонування організму людини. Під час вивчення дисципліни розглядаються механізми, які забезпечують реалізацію функцій як на рівні клітин, тканин так і систем органів та цілого організму. Фізіологія тісно пов'язана з іншими фундаментальними науками, такими як анатомія людини, гістологія, біохімія, біофізика. Досконале опанування механізмів функціонування людського організму створює підґрунтя для засвоєння дисципліни «Патофізіологія».
   
  The discipline "Physiology" is part of the program of professional training of specialists in the field of knowledge 22 "Health" specialty 222 "Medicine" educational qualification level "Master of Medicine" professional qualification "Doctor".
Physiology provides basic knowledge about the functioning of the human body. During the study of the discipline the mechanisms that ensure the implementation of functions at the level of cells, tissues and systems of organs and the whole organism are considered. Physiology is closely related to other basic sciences, such as human anatomy, histology, biochemistry, biophysics. Perfect mastery of the mechanisms of functioning of the human body creates the basis for mastering the discipline "Pathophysiology".
 
5,6 семестр
 
«Патофізіологія»
«Pathophysiology»
 
pat physiology Навчальна дисципліна «Патофізіологія» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». Патофізіологія є обов’язковою дисципліною, яка вивчає загальні закономірності функціонування організму людини, яка хворіє, на рівні клітин, органів, систем та організму в цілому; механізми резистентності, виникнення та перебіг хвороби та її наслідків, а також одужання. Патофізіологія як навчальна дисципліна формує методологічні основи клінічного мислення; забезпечує можливість проведення патофізіологічного аналізу клінічних ситуацій з метою подальшої діагностики, лікування, профілактики хвороб.
   
  The discipline "Pathophysiology" is a component of the cycle of training specialists of the educational level "Master" in the educational program "Medicine". Pathophysiology is a mandatory discipline that studies the general patterns of functioning of the human body, which is sick, at the level of cells, organs, systems and the body as a whole; mechanisms of resistance, the origin and course of the disease and its consequences, as well as recovery. Pathophysiology as an academic discipline forms the methodological foundations of clinical thinking; provides the possibility of pathophysiological analysis of clinical situations for further diagnosis, treatment, prevention of diseases.
   
   
   
Вибіркові навчальні дисципліни
   
4 семестр  
   
 «Клінічна фізіологія»  
«Clinical physiology»  
   
clinical physiology Навчальна дисципліна «Клінічна фізіологія» є дисципліною вільного вибору. Дана дисципліна присвячена вивченню основних принципів клінічного мислення. Метою навчальної дисципліни є формування здобувачів вищої освіти з адекватними науковими уявленнями про клінічні аспекти процесів людського організму. Формувати у здобувачів вищої освіти знання та навички з організації діагностичних методів, а також методів профілактики захворювань шляхом розуміння відмінностей між нормою та патологією.
 
The educational discipline «Clinical physiology» is free choice discipline. It's dedicated to study the basic principles of clinical thinking. Consider the general principles of functioning of a living organism. The purpose of the discipline is formation of applicants for higher education with adequate scientific notions about the clinical aspects of processes of human body. To form applicants for higher education knowledge and skills in organizing a diagnostic methods, as well as methods for preventing diseases through understanding differences between norm and pathology.
   
 
 
 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader