НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 База внутрішніх документів
 

 Нормативні акти

Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Стратегічний план розвитку Університету на період 2018-2025 рр.
Етичний кодекс університетської спільноти
Ліцензія
Сертифікат про акредитацію ОП «Медицина» ОР «Магістр» (мова викладання англійська)
Сертифікат про акредитацію ОП «Біологія» ОР «Магістр» (денна форма навчання)
Сертифікати про акредитацію: біологія
Штатний розпис ННЦ «Інститут біології та медицини»
Штатний розпис науково-педагогічного персоналу
Тендерний комітет
Запобігання та протидія корупції
Антикорупційна програма
Фінансова звітність
Для матеріально відповідальних
Зразки документів про освіту Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
• Зразок диплому бакалавра: сторінка
• Зразок Додатку до диплома про вищу освіту (Бакалавр): сторінка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
• Зразок диплому молодшого спеціаліста: сторінка 1, 2, 3Положення Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
накази/розпорядження ректора,
розпорядження проректорів,
документи НМР/НМЦ організації навчального процесу

Наказ Ректора «Про підготовку до 2021/2022 навчального року» від 30.12.2020 р. за № 862-32

Порядок вирішення конфліктних ситуацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

«Університет рівних можливостей»

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про Сектор моніторингу якості освіти

КОНЦЕПЦІЯ впровадження дистанційного навчання в освітній процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про науково-методичний центр організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про ради роботодавців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про опитування здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Концепція вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів/ад’юнктів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наказ Ректора «Тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації з використанням технологій дистанційного навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»  від 21.05. 2020 р. за № 328-32

Розпорядження Ректора «Про затвердження графіка навчального процесу на 2020-2021 н.р.» за № 23 від 08.04.2020 р.

Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Концепція проекту «Університет рівних можливостей»

Наказ про запровадження Системи виявлення та запобігання академічного плагіату

Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (ПРОЕКТ)

Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів/ад’юнктів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ПРОЕКТ)

Концепція формування іншомовних компетентностей студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ПРОЕКТ)

Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Положення про реалізацію проектів програм міжнародної співпраці ЄС та управління коштами, виділених в рамках міжнародних грантів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Положення про кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Положення про факультет/інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Положення про диплом з відзнакою Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 3 листопада 2014 року

Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Наказ ректора "Про склад Науково-методичної ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка" від 26.12.2018 року за №1194-32

Положення про Науково-методичну раду Київського національного університету імені Тараса Шевченка введене в дію Наказом ректора від 14 листопада 2018 року за №1037-32

Акредитація освітніх програм (за матеріалами проекту QUAERE). Методичний посібник

Наказ ректора "Про затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм" від 08.07.2019 року за №601-32

Наказ ректора "Про внесення змін до наказу від 11.08.2017 за №729-32 в частині затвердження форми опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми" від 05.07.2019 року за №595-32

Розпорядження ректора "Про затвердження графіка навчального процесу на 2019/2020 навчальний рік" від 01.04.2019 р. за №33

Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Макет) затверджене Наказом ректора від 08 липня 2019 за №603-32.

Наказ ректора "Про підготовку до 2019/2020 навчального року" від 23.01.2019 року за №76-32

Пам'ятка щодо порядку замовлення дублікату диплома та додатка до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ введене в дію Наказом Ректора від 31 серпня 2018 року за №716-32.
Додатки: 1. Положення. 2. Наказ

Розпорядження Ректора "Про затвердження графіка навчального процесу на 2018-2019 навчальний рік" № 28 від 25.04.2018

Наказ ректора "Про підготовку до 2018/2019 навчального року" від 29.12.2017 року за №1206-32

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тимчасове положення «Про порядок реалізації студентами Київського Національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін» (схвалено рішенням Науково-методичної ради Університету від 01.03.2016 р.)

Інструкція з реєстрації студентів в системі автоматизації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення вільного вибору навчальних дисциплін

 

Положення ННЦ «Інститут біології та медицини»,
розпорядження директора Інституту,
документи науково-методичної комісії

Оперативний план розвитку ННЦ «Інститут біології та медицини» на період 2021-2022 н.р. Затверджено вченою радою ННЦ «Інститут біології та медицини». Протокол від 29.06.2021 року за №12.

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про зміни у складі Науково-методичної комісії ННЦ «Інститут біології та медицини» від 10.02.2021 року за № 5

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про зміни у складі Науково-методичної комісії ННЦ «Інститут біології та медицини» від 22.01.2021 року за № 110

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про зміни у складі Науково-методичної комісії ННЦ «Інститут біології та медицини» від 12.10.2020 року за № 78

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про зміни у складі Науково-методичної комісії ННЦ «Інститут біології та медицини» від 18.09.2020 року за № 67

Положення про організацію та проведення практики студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» (2020 р.)

Порядок подання навчально-методичної літератури на розгляд щодо можливості публікації (2020 р.)

Порядок подання навчально-методичної літератури на розгляд щодо можливості публікації (Таблиця, 2020 р.)

ПОЛОЖЕННЯ про асистентську педагогічну практику аспірантів ННЦ «Інститут біології та медицини»

Стратегічний план розвитку ННЦ «Інститут біології та медицини» на період 2018-2025 н.р.

Положення про кураторів академічних груп ННЦ «Інститут біології та медицини»

Положення про організацію та проведення підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ННЦ «Інститут біології та медицини»

Положення про організацію та проведення практики студентів ННЦ «Інститут біології та медицини»

Положення про організацію та проведення опитування здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників ННЦ «Інститут біології та медицини»

Правила оформлення та порядок виконання курсових та кваліфікаційних робіт / проектів. Правила для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини»

Положення про курсові та кваліфікаційні роботи (проекти)

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про зміни у складі Науково-методичної комісії «ННЦ «Інститут біології та медицини» від 29.11.2019 року за № 126

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про зміни у складі Науково-методичної комісії «ННЦ «Інститут біології та медицини» від 01.10.2019 року за № 107

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про зміни у складі Науково-методичної комісії «ННЦ «Інститут біології та медицини» від 13.12.2018 року за № 89

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про Науково-методичну комісію «ННЦ «Інститут біології та медицини»» від 03.12.2018 року за № 83

Порядок подання навчально-методичної літератури на розгляд щодо можливості публікації
Порядок подання навчально-методичної літератури на розгляд щодо можливості публікації. Табл

Відкриті лекції (відкриті лабораторні або практичні заняття):
Порядок подання інформації про проведення відкритої лекції (відкритого семінарського заняття / відкритого практичного заняття / відкритого лабораторного заняття) (оновлено 4.02.2021)
Загальні положення про опитування здобувачів вищої освіти щодо викладання певної навчальної дисципліни: проведення відкритої лекції / відкритого семінарського заняття / відкритого практичного заняття / відкритого лабораторного заняття (оновлено 4.02.2021)
Оголошення про проведення відкритої лекції (відкритого семінарського заняття / відкритого практичного заняття / відкритого лабораторного заняття) (оновлено 4.02.2021)
Опитувальник щодо проведення відкритої лекції (оновлено 4.02.2021)
Опитувальник щодо проведення відкритого семінарського заняття / відкритого практичного заняття / відкритого лабораторного заняття (оновлено 4.02.2021)
Оцінка відкритої лекції (відкритого лабораторного або практичного заняття). Анкета (анг.)

Щоденник практики (навчальна практика, денна форма навчання)
Щоденник практики (виробнича практика, денна форма навчання)
Щоденник практики (виробнича практика, заочна форма навчання)

Порядок проведення семестрового оцінювання та підсумкового семестрового контролю. Методичні рекомендації
Додаток 1. Приклади оформлення екзаменаційних білетів
 .doc
Додаток 2. Приклади оформлення бланків для відповіді .doc
Додаток 3. Основні форми завдань

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Посилання на інші ресурси

Енциклопедія університету
Рада Молодих Вчених
Наші фотогалереї на GoogleDisk

 

Ми у соцмережах

loader