Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Grafik zymovoy sesii 2017-2018
Grafik zymovoy sesii zaochn 2017-2018
rozklad zanyat 2017 2018
Timetables for Medicine 2017 2018
Topics for final exam tests
Rules Regulations for Medical Students
kalendar tyjniv
 pytannya vidpovidi 1
grafik navch proc ZFN
grafik navch proc DFN 2017 2018
oformlrnnya kursovyh robit

Опечатка на сайті

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Shevch vesna 2018 data

До ВЕСНИ залишилось...
9
9
7
7
дн.
0
0
4
4
год.
4
4
8
8
хв.
5
5
0
0
сек.

Ми у соцмережах

    facebook-logo    Telegram Messenger 67x67

    YouTube logo    Telegram Messenger 67x67

 

Заступник директора та завідувач відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна Національної Академії Наук (НАН) України,
професор кафедри біофізики ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського Національного університету імені Тараса Шевченка,
академік НАН України,
доктор біологічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Лауреат Премії ім. О.В.Палладіна НАН України

Костерін Сергій Олексійович Костерин Сергей Алексеевич

 

Контактний телефон: (044)234-16-53
e-mail: kinet@biochem.kiev.ua
Сфера наукових інтересів стосуються біофізичної хімії м’язового скорочення, біохімічної мембранології, кінетики та енергетики біохімічних та біофізичних процесів.
Викладає:
Обов'язкову навчальну дисципліну: "Біофізика" 
Дисципліни вільного вибору студента: "Основи ферментативної кінетики", "Методи кінетичного аналізу в фізико-хімічній біології"

 

 

Життєпис

1965 - 1967 — навчання у фізико-математичній школі № 145 м. Києва;
1973 — закінчив кафедру біофізики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
З 1973 по теперішній час — працює в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
1973—1976 навчання в аспірантурі відділу біохімії м'язів в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
1976 — захистив кандидатську дисертацію за темою «Кінетичині властивості Са2+ — залежної АТФази плазматичних мембран скелетних м'язів в нормі і при Е — авітамінозній дистрофії» (спеціальність — ''біохімія'');
З 1977 по теперішній час — викладає в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка на кафедрах біохімії та біофізики біологічного факультету (ННЦ «Інститут біології та медицини»);
1988 — захистив докторську дисертацію за темою «Механізми транспорту кальцію в гладенькому м'язі» (спеціальність — «біохімія»);
1988 по теперішній час — зав. відділом Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
1998 по теперішній час — заступник директора з наукової роботи Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
З 1993 — професор кафедри біофізики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
З 1996 — професор кафедри біології Національного університету «Києво-Могилянська Академія»;
2001 — одержав звання професора (спеціальність — «біохімія»);
2003 — обраний член-кореспондентом НАН України (спеціальність — «біохімія»);
2015 — обраний академіком (дійсним членом) НАН України (спеціальність — «молекулярна фізіологія, біохімія»).

 

НАУКОВА, НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

НАУКОВА РОБОТА. Наукові інтереси Костеріна С. О. охоплюють широке коло актуальних проблем біохімії, біофізичної хімії, біофізики та молекулярної фізіології м'язевої клітини, зокрема, у галузі ензимології, біомембранології, внутрішньоклітинного кальцієвого гомеостазу, електро- і фармакомеханічного спряження в міоцитах, а також кінетики та енергетики біохімічних процесів.
Суттєвий вплив на формування Костеріним С. О. власного наукового потенціалу та його наукових інтересів справили такі визначні вчені та викладачі, як академік НАНУ П. Г. Богач (загальна біофізика, біофізика та фізіологія м'язів), академік НАНУ М. Ф. Шуба (біофізика та електрофізіологія гладеньких м'язів), член-кореспондент НАНУ К. Б. Толпиго (теоретична фізика, біофізика м'язів, вища математика), професор В. Л. Зима (загальна біофізика, біофізика м'язів), професор Л. О. Максименко (вища математика), професор В. М. Мальнєв (теоретична фізика), професор Ю. Г. Антамонов (біокібернетика, теорія складних систем, математичне моделювання біологічних процесів), професор Ашок Кумар Гровер (МакМастерський університет, м. Гамільтон, провінція Онтаріо, Канада) (біохімія Са2+-транспортувальних систем, біомембранологія, фармакологія).

За безпосередньої участі Костеріна С. О. та під його науковим керівництвом одержано фундаментальні результати при дослідженні біохімічних, фізико-хімічних, ензиматичних та транспортних властивостей енергозалежних Са2+-транспортуючих протеїнів мембран гладеньком'язових клітин. Мова йде, зокрема, за ідентифікацію, вивчення кінетичних, каталітичних та енергетичних характеристик, а також біохімічних механізмів регуляції та функціональної ролі тапсигаргіннечутливої та тапсигаргінчутливої кальцієвих помп (Ca2+,Mg2+-АТФаз), кальцієвих обмінників та мітохондріального Са2+-уніпортеру міоцитів матки та сечоводу.
Розробив кількісний підхід до визначення топології замкнутості везикул плазматичної мембрани (у %/мг протеїну) ("inside out", "outside out", "leaky"). Вивчив чутливість кальцієвої помпи плазматичної мембрани міоцитів матки до зміни мембранного потенціалу (модельна система «мембранні везикули-К+-валіноміцин»). Визначив внесок електростатичних взаємодій в активаційні термодинамічні параметри (вільну енергію Гіббса, ентальпію та ентропію активації) реакції Ca2+,Mg2+-залежного ензиматичного гідролізу АТФ. Разом з Л.Г.Бабіч, С.Г.Шликовим та Л.А.Борисовою продемонстрував здатність поліаміну сперміну стимулювати активність кальцієвого уніпортеру мітохондрій міоцитів матки, виявив дію антагоністів кальмодуліну на акумуляцію іонів Са в мітохондріях міометрія та на їхній мембранний потенціал.
Довів чутливість Mg2+,АТФ-залежних кальцієвих помп плазматичної мембрани та саркоплазматичного ретикулуму міометрія до інгібуючої дії утеротонічного пептидного гормону окситоцину. Запропонував гіпотезу, відповідно до якої високоактивна «базальна» Mg2+-АТФаза плазматичної мембрани гладеньком'язових клітин — фактор продукування протонів, задіяна, через систему Н+-Са2+ обміну мітохондрій, у запобіганні перевантаження мітохондріального матриксу іонізованим Са (при пермеабілізації міоцитів чи у випадку ізольованих мітохондрій цей Н+-залежний зв'язок порушується, що призводить до суттєвого збільшення накопичення іонів Са в мітохондріях, що і спостерігається в експерименті in vitro). З використанням атомно-абсорбційної спектрометрії вивчив субклітинний розподіл зв'язаних іонів Са та Mg у тканині міометрія. В режимі ізотопного обміну дослідив кінетику обміну іонів Са в інтактних гладеньком'язових препаратах матки та в везикулах плазматичної мембрани клітин міометрія, визначив значення константи спорідненості для іонів Са та максимальну ємність зв'язування цих іонів на внутрішній поверхні цих везикул. Розрахував термомеханокінетичні та термодинамічні характеристики високоеластичної деформації скелетних та гладеньких м'язів.

Вперше в світі (у співпраці з член-кор. НАНУ В. І. Кальченком та його колегами, ІОХ НАНУ) вивчив біохімічні закономірності впливу супрамолеклярних сполук — каліксаренів на системи активного транспорту іонів Са та Na у субклітинних мембранних структурах гладеньких м'язів, а також на ензиматичний та неензиматичний гідроліз АТФ, ідентифікував низку калікс[4]аренів, які можуть слугувати «молекулярними платформами» для подальшої розбудови оборотних, селективних та афінних ефекторів (активаторів, інгібіторів) катіонних помп плазматичної мембрани, Ca2+-уніпортеру мітохондрій, а також АТФази субфрагменту-1 міозину; одержані результати є пріоритетними та перспективними для створення ліків нового («супрамолекулярного») покоління — регуляторів активності енергозалежних Са2+-транспортувальних систем у випадку її порушень за патологічних станів.
Вищенаведені результати, що були одержані Костеріним С. О. та його співробітниками, є суттєвими для подальшого вирішення нагальних питань біохімії, системної біології та молекулярної фізіології гладеньком'язевої клітини, зокрема, для розуміння молекулярних та мембранних механізмів такого унікального біологічного феномену, як електро- та фармакомеханічне спряження в гладеньких м'язах.

Також розробив нові методи кінетичного аналізу складних біохімічних та біофізичних явищ (ензиматичний каталіз, мембранний транспорт речовин, ліганд-рецепторна взаємодія, внутрішньоклітинна кальцієва сигналізація, скорочення-розслаблення м'язів тощо). Так, ним, зокрема, запропоновані нові підходи до: - визначення констант спорідненості у випадку зв'язування лігандів з неоднорідною адсорбційною поверхнею протеїнів та біомембран; - розрахунку початкової швидкості, характеристичного часу та максимального накопичення продукту ензиматичної реакції; - визначення коефіцієнту субстратного протектування, константи Міхаеліса та максимальної швидкості ензиматичної реакції; - узагальнення тлумачення коефіцієнту інгібування в кінетиці ензиматичних реакцій; - універсального кількісного аналізу внутрішньоклітинних кальцієвих транзієнтів та кривих «скорочення — розслаблення» м'язів. Розробив кінетичну теорію механізму гальмування полімеризації фибрину фибриногеном та його активними фрагментами (у співпраці з акад. НАНУ В. О. Беліцером та д.б.н. Т. В. Варецькою).

В галузі теоретичної бофізики розбудував, разом з колегами (к.х.н. С. О. Карахім, д.т.н. П. Ф. Жук), математичну модель внутрішньоклітинного кальцієвого гомеостазу в гладеньких м'язах; здійснив аналіз термодинамічних закономірностей, властивих для системи «ензим — субстрат — оборотний ефектор»; запропонував універсальний метод "ratio" для вивчення механізму дії оборотного інгібітора в системі «ензим/транспортний протеїн — субстрат/речовина, що транспортується — оборотний інгібітор»; розвинув термодинамічну теорію формування потенціалу Гіббса-Доннана в системі «мембранні везикули — середовище розведення».

Костерін С. О. — автор та співавтор 315 наукових робіт у галузі біохімії, біофізики та біофізичної хімії, серед яких 3 монографії, присвячені нагальним проблемам біохімії та біофізичної хімії м'язової клітини, та 3 навчальні посібники для студентів університетів. За одноосібну монографію «Транспорт кальция в гладкой мышце» (Киев, «Наукова Думка») Президія Національної Академії Наук України у 1992 р. присудила йому Премію ім. академіка О. В. Палладіна. Співавтор (на замовлення) колективної міжнародної монографії «Control of Uterine contractility» (CRC Press, USA), написаної разом із вченими США, Канади, Франції та Японії. У 2015 р. С. О. Костеріним та його співробітниками було написано монографію «Біохімічні властивості та регуляція Ca2+-транспортувальних систем гладеньком'язових клітин», яку прийнято до друку. Є автором низки науково-історичних публікацій, присвячених визначним українським біохімікам та біофізикам (академіки НАНУ В. О. Беліцер, М. Ф. Шуба та С. В. Комісаренко, член-кор. НАНУ Д. Л. Фердман, професор В. Л. Зима).

За станом на жовтень м-ць 2016 р.:
228 наукових робіт С. О. Костеріна віддзеркалені у науково-метрічній базі даних Scopus.
169 наукових робіт С. О. Костеріна віддзеркалені у науково-метрічній базі даних PubMed.
87 наукових робіт С. О. Костеріна віддзеркалені у науково-метрічній базі даних Web of Science.
У 1990 та 1992 роках проходив стажування у МакМастерському університеті (м. Гамільтон, Онтаріо, Канада). Неодноразово виступав із науковими доповідями та навчальними лекціями в університетах та наукових закладах України, Канади, Великої Британії, США, Польщі, Болгарії, Росії, Естонії, Грузії, Узбекистану, Казахстану та інших держав. В Україні неодноразово виступав з науковими доповідями та навчальними лекціями для студентів в Національних університетах мм. Київ, Львів, Чернівці, Одеса, Харків, Донецьк, Івано-Франківськ, Дніпропетровськ, Луцьк.
Створив наукову школу в галузі біохімічної мембранології гладеньких м'язів, підготував 14 кандидатів наук — О.Шинлова (наразі працює в Канаді), Н.Ровенець, Л.Борисова (наразі працює у Великій Британії), Т.Векліч, І.Черниш мол., Г.Данилович, О.Вадзюк, О.Пономаренко, О.Шелюк, О.Шкрабак, А.Бевза, Н.Наумова, О.Коломієць, Ю.Мазур, та 4 докторів наук — Л.Дубицький, С.Шликов, Л.Бабіч, Ю.Данилович. За станом на листопад м-ць 2016 р. є керівником однієї аспірантської роботи, а також науковим консультантом двох докторських дисертацій — Т.Векліч (ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України) та О.Цимбалюк (Інститут Високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка). Переважна більшість із зазначених осіб — випускники кафедр біохімії та біофізики Київського Національного університетц імені Тараса Шевченка, колишні студенти Сергія Олексійовича.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА. Костерін С. О. проводить велику науково-організаційну роботу. З 1998 р. по теперішній час — Голова спеціалізованої Вченої ради Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (спеціальності — «біохімія» та «біотехнологія»), заступник Голови Вченої ради Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Член спеціалізованої Вченої ради біологічного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальності — «біофізика» та «фізіологія»).

Систематично та активно працює як опонент докторських і кандидатських дисертацій, рецензент наукових монографій, підручників і грантів, проектів та статей, що подаються українськими та зарубіжними вченими до різноманітних наукових вітчизняних та міжнародних фондів та журналів у галузі біохімії, біофізики та біотехнології. 18 років керує інститутським науковим семінаром «Актуальні проблеми сучасної біохімії», на якому виступають як вітчизняні, так і іноземні колеги. Заступник головного редактора та науковий редактор Українського біохімічного журналу.

Голова Бібліотечної ради Інституту. Член Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України.

Приймав активну участь у підготовці, організації та проведенні IV-ої, V-ої та VII-ої Парнасівських міжнародних конференцій, а також VIII—XI Українських біохімічних з'їздів. На цих з'їздах Костеріна С. О. було обрано віце-президентом Українського біохімічного товариства. На III-му, ІV-му та V-му з'їздах Українського біофізичного товариства був обраний членом його Президії.

Є членом Ради Державного фонду фундаментальних досліджень України. Є заступником Голови Секції Науково-технічної ради МОН України з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки “Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань”.

Член Міжнародного наукового комітету з підготовки Наукової програми 41-го Конгресу Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS) (Туреччина, 2016 р.).

ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА. Багато років професор Костерін С. О. активно займається  викладацькою роботою у вищих навчальних закладах України. Вперше в Україні розробив структуру систематичного курсу лекцій з кінетики та термодинаміки ензиматичних реакцій і видав відповідний підручник для студентів університетів (1976 р.), який й наразі використовується студентами (біохіміками та біофізиками) як університетів України, так і за її межами. З 1977 р. по теперішній час читає спеціальний курс лекцій з ензиматичної кінетики на кафедрах біохімії та біофізики біологічного факультету (ННЦ «Інститут біології та медицини») Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, а з 1996 р. — і на кафедрі біології факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія». З 2004 р. по теперішній час читає спеціальний курс лекцій «Біохімічна мембранологія» та вибрані розділи загального курсу біофізики («біологічна кінетика», «термодинаміка закритих та відкритих систем», «фізика ензимів») на біологічному факультеті Київського університету.

Є професором зазначених університетів. Неодноразово призначався Головою Державної комісії із прийому державних іспитів та захисту дипломних робіт на біологічному факультеті Київського національного університету (спеціальності — «біохімія», «біофізика», «молекулярна біологія» та «біотехнологія»). З 2016 р. почав читати курс лекцій "Вибрані питання біохімічної кінетики" для аспірантів Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

Наукове та науково-педагогічне кредо Костеріна С.О.
Саме фундаментальна наука є основою пізнання закономірностей та механізмів протікання біологічних процесів. Втім, ПРИРОДА зовсім «не знає» про те, що дослідники, відповідно до своїх вподобань, схильностей, освіти, здібностей, знань, «диференціюють» її у форматі БІОЛОГІЇ, ФІЗИКИ, ХІМІЇ, МАТЕМАТИКИ. ВОНА - ЄДИНА!
Дійсно, найцікавіші фундаментальні проблеми сучасної біології — наприклад, у галузі вивчення механізмів ензиматичного каталізу, мембранного транспорту речовин, внутрішньоклітинної сигналізації, розповсюдження нервового імпульсу, біомеханохімічних явищ, біосенсорики, ліганд-рецепторної взаємодії тощо, локалізовані саме на «перехресті» різноманітних наук і наукових напрямів.
Вивчення таких фундаментальних проблем потребує активного залучення методів та методологій, теорій, гіпотез, концепцій, бачень, уявлень, які притаманні не лише біохімії, біофізиці та молекулярній біології, але й фізичній, колоїдній та супрамолекулярній хімії, термодинаміці та статистичній фізиці, хімічній фізиці, математичній та комп'ютерній біології.
Саме з цим пов'язане виникнення в останні десятиріччя таких трансдисциплінарних наук, як фізико-хімічна біологія, системна біологія, біофізична хімія, хімічна біофізика, фізична біохімія, біоматематика та біоінформатика, квантова біохімія, молекулярна фізіологія, біоінженерія, молекулярна медицина, інженерна ензимологія, технічна біохімія, біосенсорика, нанобіотехнологія, біохімія «in silico» тощо.
Тому подальший прогрес у галузі теоретичного та практичного вирішення різноманітних проблем сучасної біології та медицини неможливий без ґрунтовної підготовки біологів і медиків — студентів та аспірантів не лише у сфері сучасної біологічної науки, але й у галузі фундаментальних наук хімічного, фізико-хімічного та фізико-математичного циклів.
Якісна освіта, всебічна підготовка наукових та науково-інженерних кадрів – фахівців із природничих, медичних та технічних наук - запорука наукового, технологічного та соціального прогресу України.

Нагороди та вілзнаки Костеріна С.О.:
- Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки.
- Заслужений діяч науки і техніки України.
- Нагороджений Грамотою та Відзнакою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом».
- Лауреат Премії імені О. В. Палладіна НАН України.
- Нагороджений Відзнакою Президії НАН України «За наукові досягнення».
- Нагороджений Відзнакою Президії НАН України «За підготовку наукової зміни».
- Нагороджений Почесними грамотами Президії НАН України.
- Нагороджений Знаком «За наукові досягнення» МОН України.
- Лауреат «Нагороди Ярослава Мудрого» АН Вищої школи України.
- Лауреат премії «Золота Фортуна-2012» (з врученням Ордена Святого Князя Володимира Великого ІІІ ст.).
- Нагороджений медаллю "В память 1500-летия Киева".

Захоплення Костеріна С.О.:
Класична музика — Малер, Рахманінов, Вагнер, Шнітке, Ліст, Брамс, Чайковський, Гріг, Моцарт, Бетховен, Шопен, Шуберт, Паганіні, Сметана.
Класична література — Паустовський, Чехов, Кобилянська, Франко, Ремарк, Нушич, Бунін, Цвейг, Тургенєв, Вейс, Стівенсон, Жюль Верн, Джек Лондон, Дефо, Станюкович.
Поетичні твори.
Література з загальної та військової історії, історії науки.
Персоналії та біографії видатних вчених, діячів мистецтва, військових та політичних діячів.
Прогулянки по старовинному Києву.

ВИБРАНІ ПРАЦІ
Монографії:
1.Курский М.Д., Костерин С.А., Воробец З.Д. Регуляция внутриклеточной концентрации кальция в мышцах. Киев. Наукова думка, 1987. 144 с.;
2.Костерин С.А. Транспорт кальция в гладкой мышце. Київ. Наукова думка, 1990. 216 с.;
3.Kosterin S.A. et al. Mechanisms of Ca2+ transport in myometrium. Chapter 6. In: “Control of Uterine Contractility”. CRC Press, Boca Raton, USA. 1994. pp.129-154;
4.Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Lugovskoy E.V., Kalchenko V.I. Calixarene methylene bisphosphonic acids as promising effectors of biochemical processes. pp. 293-327. In: BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY FOR MODERN MEDICINE. Edited by Prof. Serhiy Komisarenko. К.: Publishing House Moskalenko O.M. 2013, 704 p.
5.Комисаренко С.В., Кальченко В.И., Костерин С.А., Луговской Э.В., Лабынцева Р.Д., Черенок С.А., Бевза А.В. Каликс[4]аренметиленбисфосфоновые кислоты - перспективные наноэффекторы биохимических процессов – В кн.:«Нанотехнология». - Киев: Наукова думка. – 2014 г. – С.
6.Кальченко В.И., Костерин С.А., Веклич Т.А., Родик Р.В., Шкрабак А.А., Мазур Ю.Ю., Слинченко Н.Н. Синтез новых перспективных утеростимуляторов на основе каликсаренсульфониламидинов и их биохимическая активность // Монографія: Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва. – Київ: Академперіодика, 2016. – P. 224-235.
7.Костерін С.О., Бабіч Л.Г., Шликов С.Г., Данилович Ю.В., Векліч Т.О., Мазур Ю.Ю. Біохімічні властивості та регуляція Са2+-транспортувальних систем мембранних структур гладеньком’язевих клітин. Наукова думка, 2017. 273 с.

Вибрані статті:

KosterinS. NEUROPHYSIOLOGY. 2003, V.35, N3/4, pp. 215-228.

▼Rodik R., Boiko V., Danylyuk O., Suwinska K., Tsymbal ISlinchenko N.,  Babich L., Shlykov S., Kosterin S., Lipkowski J. and Kalchenko V. TETRAHEDRON LETTERS. 2005, V.46, N43, pp. 7459-7462.

Vadziuk O., Pivovarenko V. andKosterin S. JOURNAL OF FLUORESCENCE. 2006, V.16, N1, pp. 9-159.

▼Yushchenko D., Vadzyuk O., Kosterin S.O., Duportail G., Mely Y. and Pivovarenko V. ANALYTICAL BIOCHEMISTRY.2007, V.369, N2, pp. 218-225.

▼Klyachina M., Boyko V., Yakovenko A., Babich L., Shlykov S., Kosterin S., Khilya V. and Kalchenko V.JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY. 2008, V. 60, N 1-2, pp. 131-137.

▼Veklich T., Shkrabak O., Kosterin S. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SCLODOWSKA. 2008. V.XXI, N 1,45, pp. 253-255.

KomisarenkoS.V., KosterinS.O., LugovskoyE.V., CherenokS.O., TanchukV.Yu., VovkA.I., KalchenkoV.I. IN: LIGANDS. SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ROLE IN BIOTECHNOLOGY. Chapter 3. NEW YORK. 2013. pp. 67-116.

▼Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Lugovskoy E.V., Kalchenko V.I. IN: BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY FOR MODERN MEDICINE. KYIV. 2013. pp. 293-327.

▼Kalchenko V.I., Cherenok S.A., Kosterin S.O., Lugovskoy E.V.,  Komisarenko S.V., Vovk A.I., Tanchuk V.Y., Kononets L.A., Kukhar  V.P. IN: PHOSPHORUS, SULFUR, AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS.  2013, V.188. №1-3, pp. 232-237.

▼Babich L.G., Shlykov S.G., Boiko V.I., Klyachina  M.A., Kosterin S.A. JOURNAL OF BIOORG. CHEM. 2013. V. 39. №. 6, pp. 649–655.

Комисаренко С.В., Кальченко В.И., Костерин С.А., Луговской Э.В., Лабынцева Р.Д., Черенок С.А., Бевза А.В. В МОНОГР.: “НАНОРАЗМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И НАНОМАТЕРИАЛЫ: ИССЛЕДОВАНИЯ В УКРАИНЕ». НАН Украины. — К. : Академпериодика, 2014. — 768 с.

KomisarenkoS.V., KosterinS.O., LugovskoyE.V., CherenokS.O.,TanchukV.Yu., VovkA.I., KalchenkoV.I. IN: NOVASCIENCEPUBLISHERS, INC. USA. 2014.

▼Mazur Iu.Iu., Kosterin S.A., Veklich T.V., Shkrabak O.A. JOURNALOF BIOPHYSICAL CHEMISTRY. 2014, V.5, №5, pp. 78-89.

Shatursky J.Ya., Kasatkina L.A., Rodik R.V., Cherenok S.O., Shkrabak O.A., Veklich T.O., Borisova T.O., Kosterin S.O., Kalchenko V.I. ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY.2014, V. 12, PP. 9811–9821.

VeklichT.O, ShkrabakO.A., SlinchenkoN.M., MazurY.Y., RodikR.V., BoykoV.I., KalchenkoV.I., KosterinS.O. BIOCHEMISTRY. 2014, V.79, №5, pp. 532-540.

▼Vadzyuk O.B., Kosterin S.O.  TURK. J. BIOL.  2015, V.39,№1, pp. 447-454.

▼KoltoverV.K.,  Labyntseva R.D., Karandashev V.K., Kosterin S.O.BIOPHYSICS, 2016, V. 61, No. 2, pp. 200–206.

 

 

Література про Костеріна С.О.:
•«Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна. 1925—2005». К., 2005.
•Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка. Шляхами успіху. К., 2006.
•Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна. К., 2015.
•«Державни нагороди України. Кавалери та лауреати», К., 2016.
•Офіційний сайт НАН України.
•Офіційний сайт Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

 

 

: Как быстро продать квартиру. Хочу продать комнатную квартиру сейчас. Продать свою квартиру без посредников. Учить objective c с нуля. Качественные уроки по objective c с нуля. Блог о objective c. Гусеничные вездеходы самоделки. Лучшие вездеходы самоделки своими руками. Самоделки вездеходы своими руками видео. В каком банке взять кредит. Советуйте где можно взять выгодный кредит быстро. Какой кредит лучше взять.
Какой автомобиль купить сегодня. Посоветуйте какой автомобиль выбрать бюджетный. Хочу выбрать новый автомобиль. Как установить линукс. Где линукс официальный сайт найти. Уроки по линукс с нуля. Быстрый ремонт натяжных потолков. Качественный ремонт потолка своими руками. Ремонт потолков на кухне. Скачать шаблоны для Joomla. Где скачать Joomla шаблоны бесплатно. Скачать свежие шаблоны для Joomla.